fbpx

Świadczenia Medyczne

Za jakie świadczenia lekarskie można wedle prawa otrzymać odszkodowanie?

Pracodawca jest zobowiązany zapłacić za całą opiekę lekarską potrzebną do wyleczenia poszkodowanego pracownika lub przyniesienia mu ulgi.

W tym zawiera się pierwsza pomoc, intensywna terapia, wizyty lekarskie, fizjoterapia, terapia chiropraktyczna, chirurgia, protetyka oraz lekarstwa na receptę.

Koszt urządzeń, takich jak łyżka do butów czy wózek inwalidzki może pokryć ubezpieczenie. Jeśli wynikiem obrażeń cielesnych jest niepełnosprawność wymagająca udogodnień w domu pracownika, takich jak podjazd dla wózka inwalidzkiego, pracodawca być może będzie musiał pokryć i te koszty.

Kto płaci za opiekę lekarską?

Jeśli pracodawca nie kwestionuje rachunku za usługi medyczne, zapłaci bezpośrednio zakładowi lekarskiemu. Pracownik nie musi ponosić własnych nakładów za rachunki i potrącenia.

Jeśli pracodawca podważa rachunek, musi niezwłocznie doręczyć pracownikowi pisemny dowód swojej odmowy.

Zakład lekarski nie może otrzymać zapłaty od pracownika, kiedy pracownik poinformował zakład o przedłożeniu Komisji wniosku o rozstrzygnięcie sporu.

Zakład medyczny może monitować pracownika za niezapłacone rachunki i prosić o informacje o sprawie (np. numer sprawy, status). Jeśli pracownik nie przekaże takich informacji w ciągu 90 dni od otrzymania monitu, zakład lekarski może kontynuować działania w celu windykacji należności.

Czy pracownik może wybrać lekarza lub szpital?

Tak, ale istnieją ograniczenia. Pracownikowi przysługuje prawo do wyboru dwóch zakładów lekarskich i dwóch innych, do których zostanie odesłany.

To znaczy, że pracownik może na początku wybrać lekarza lub szpital, nawet jeśli są poza normalnym zakresem jego ubezpieczenia, oraz pójść do każdego lekarza, do którego taki zakład lekarski go odeśle.

Na życzenie pracownik może nawet wtedy wybrać innego lekarza lub szpital i znów udać się do lekarza wskazanego przez ten zakład.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli pracownik wybierze trzeciego lekarza bez zgody pracodawcy, pracodawca nie jest zobowiązany do opłacenia tych świadczeń.

Pierwsza pomoc i intensywna terapia nie są uwzględniane w ramach pierwszych dwóch wyborów pracownika.

Dopóki pracownik pozostaje w strefie ograniczeń dotyczących wyboru zakładu lekarskiego, czy pracodawca zapłaci wtedy za świadczenia medyczne?

Organizacja dokonująca rewizji wykorzystania środków może przejrzeć sprawozdania z opieki medycznej, której był, jest i będzie poddawany pracownik w związku z wypadkiem przy pracy oraz przeanalizować konieczność zabiegów. W trakcie ustalania, czy opieka lekarska była potrzebna, Komisja weźmie pod uwagę wyniki takiej rewizji wraz z wszelkimi innymi dowodami. Jeśli Komisja uzna, że zabieg lekarski nie był konieczny, nie wyda pracodawcy nakazu uregulowania rachunków za świadczenia lekarskie, i będzie musiał to zrobić sam pracownik.

Co leży w odpowiedzialności pracownika w kwestii opieki lekarskiej?

Pracownik powinien przedsięwziąć następujące kroki:

 1. Odwiedzić punkt pierwszej pomocy lub opieki lekarskiej natychmiast po wypadku lub w chwili, kiedy narastające objawy zaczynają mieć wpływ na aktywność ruchową w pracy lub w domu. (W pewnych przypadkach pracownik może w ramach terapii stosować wyłącznie modlitwę lub inne zabiegi duchowe.)
 2. Współpracować z lekarzami i dołożyć starań, aby w pełni wyzdrowieć i powrócić do pracy, o ile to możliwe. Pracownik może utracić odszkodowanie za działania szkodliwe lub niehigieniczne.
 3. Poinformować zakłady medyczne, że zabiegi dotyczą wypadku przy pracy. Będzie to znak dla takiego zakładu, że rachunki ureguluje pracodawca.
 4. Przekazać pracodawcy imię i nazwisko wybranego lekarza lub nazwę szpitala. Jeśli pracownik zmieni zakład medyczny, powinien o tym powiadomić pracodawcę.

Pracownik musi więc dać pracodawcy wyczerpujące informacje medyczne, aby ten mógł ustalić, czy przyjąć czy odrzucić wniosek o zaspokojenie roszczeń. Informacje zawierają karty chorobowe o stanie zdrowia, na podstawie których chce się uzyskać odszkodowanie. Pracownik nie ma jednak obowiązku umożliwiania wszystkim swobodnego dostępu do danych swojego lekarza czy kart chorobowych.

Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia odszkodowania, jeśli nie dostanie informacji potrzebnych do ustalenia stanu zdrowia pracownika i jego zdolności do pracy. Jeśli lekarz pracownika nie wyśle pracodawcy kart chorobowych, wypłata odszkodowania może ulec opóźnieniu.

Czy pracownik ma obowiązek pozwolić zatrudnionym przez pracodawcę ludziom na kierowanie swoją opieką medyczną?

Nie. Pracownik może, bez sankcji, odmówić lub ograniczyć udział w sprawie zatrudnionych przez pracodawcę pielęgniarek lub kierujących sprawą. Pracownik jest zobowiązany do przedstawienia kart chorobowych związanych ze sprawą, inaczej jego opieka lekarska będzie tajna.

Zlecenie kierowania sprawą nie jest obowiązkowe, lecz jeśli sprawa jest skomplikowana lub obrażenia ciężkie, pracownik może uznać kierownictwo sprawą za pomocne.

Czy pracodawca może poprosić swojego lekarza o opinię?

Tak. Niekiedy pracodawca może poprosić o wyczerpujące badania lekarskie poprowadzone przez wybranego przez siebie lekarza. Kiedy pracodawca da pracownikowi informację o miejscu i terminie badania, musi równocześnie pokryć koszty podróży, wyżywienia, dietę, itd.

Badanie musi odbyć się w sensownym terminie i miejscu. Pracownik musi się mu poddać, ale nie ma obowiązku poddania się jakimkolwiek zabiegom ze strony lekarza pracodawcy.

Lekarz pracodawcy musi przekazać obydwu stronom to samo sprawozdanie z badań tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż na 48 godzin przed rozprawą arbitrażową.

Pracownik jest upoważniony do otrzymania kopii wszystkich ważnych kart chorobowych znajdujących się w posiadaniu pracodawcy.

Skontaktuj się z nami

  Park Ridge

   

  15 N Northwest Hwy
  Park Ridge, IL 60068

  +1866-736-5324 +1866-736-4370 +1866-736-5316

  Zadzwoń do nas już dziś!

  866-316-4555

    Leave a Review