Group photo of attorneys

Rodzaje wad produktów

Składając pozew o całkowitą odpowiedzialność w procesie odpowiedzialności za produkt, konieczne jest udowodnienie, że produkt był wadliwy. Należy wykazać, że w wyniku jego wad „używanie go zgodnie z przeznaczeniem było niebezpieczne ponad wszelki rozsądek”. Produkt może być potencjalnie niebezpieczny, lecz mieć znaczną wartość materialną lub „użytkową”, tak że niebezpieczeństwo nie znano by za „nierozsądne”. Na przykład, benzyna jest potencjalnie niebezpiecznym produktem, lecz jej wartość użytkowa jest większa niż niebezpieczeństwo, które stanowi. Dlatego prawo nie uznaje benzyny za zbyt niebezpieczną do użycia. Jeśli istniałaby mniej niebezpieczna alternatywa, prawo najprawdopodobniej zezwoliłoby na udowodnienie, że benzyna jest produktem niebezpiecznym ponad wszelki rozsądek, a co za tym idzie - wadliwym. Podobnie nóż jest niebezpiecznym produktem, lecz prawo nie uznaje go za „nierozsądnie” niebezpieczny, jeśli nie został wyprodukowany z tak słabą rękojeścią, że złożyłby się w trakcie użytkowania.

Pewne rodzaje produktów, takie jak lekarstwa, można uznać za nieuchronnie niebezpieczne. Wiele leków stosowanych w terapii poważnych i śmiertelnych chorób same może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć. Mimo, że te produkty są „niebezpieczne” w oczywisty sposób, nie można ich uznać za „nierozsądnie niebezpieczne”, jeśli konsumenci zostali właściwie poinformowani i ostrzeżeni.

Ogólnie istnieją trzy rodzaje wad, przez które produkt mógłby stać się nierozsądnie niebezpieczny:

  • Wada produkcyjna – Błąd w produkcji lub montażu produktu
  • Błąd konstrukcyjny – Błędna konstrukcja produktu
  • Błędne ostrzeżenie producenta lub sprzedawcy o niebezpieczeństwie powiązanym z produktem

Błędy produkcyjne zdarzają się u stosunkowo małej liczby egzemplarzy danego produktu, ponieważ wady występują podczas procesu produkcji. W procesie produkcji złożonych produktów może wystąpić każda możliwa liczba wad - wkręt może być poluzowany, może brakować trzpienia, przewody mogą być przełożone lub części mogą być źle polutowane. Wynikiem będzie wadliwy produkt opuszczający linię produkcyjną.

Przykład: Tranzystor nieprawidłowo zainstalowany w suszarce do włosów może spowodować jej spalenie się, a nawet pożar. Wada produkcyjna stanowi ryzyko porażenia prądem oraz pożaru. Jeśli suszarka będzie przyczyną porażenia prądem lub pożaru w Twoim domu, producent poniesie odpowiedzialność za obrażenia i szkody, które spowoduje.

Błędy konstrukcyjne są potencjalnymi wadami projektu produktu, który nawet doskonale wyprodukowany i zmontowany, zawsze opuści fabrykę niebezpieczny. Samochód, który wybuchnie w chwili uderzenia, uznany by został za wadliwy konstrukcyjnie.

Przykład: Drabinę wyprodukowano z lekkiego aluminium, które łatwo zgiąć, a drabinę przewrócić z niewielkim nakładem siły. Nawet, jeśli tak drabina będzie poprawnie zmontowana, będzie stanowiła niebezpieczeństwo dla jej użytkowników. Taką drabinę uważa się za wadliwą konstrukcyjnie.

Wady konstrukcyjne dotyczą również opakowania produktów. Jeśli, na przykład, środek owadobójczy jest w przeciekającej butelce, przy której konsumentowi grozi kontakt z trucizną, producent może być odpowiedzialny za obrażenia wynikające z wady konstrukcyjnej. Wiele dzisiejszych procesów o odpowiedzialność za produkt wynika z wad konstrukcyjnych, a sfera ta jest na tyle obszerna, że obejmuje pozwy o azbest, szczepionki i inne lekarstwa, włókna łatwopalne, niebezpieczne narzędzia elektryczne, wadliwe przeszczepy (w tym implanty piersi) i wszystko inne, gdzie używanie produktu zgodnie z przeznaczeniem jest niebezpieczne ponad wszelki rozsądek, co jest przyczyną obrażeń.

Na podstawie niewłaściwych instrukcji i ostrzeżeń również ustala się wadliwość produktu. Zazwyczaj to niewłaściwe ostrzeżenia są przyczyną nieprawidłowego użytkowania lub montażu produktu. Producenci ponoszą odpowiedzialność w zapewnieniu konsumentom jasnych i zupełnych instrukcji dla właściwego użytkowania produktu. Jest to szczególnie ważne, kiedy produkt jest "niebezpieczny sam w sobie", tj. będący niebezpieczny w normalnym użytkowaniu bez zastosowania środków ostrożności (chemikalia, lekarstwa, maszyny, itd.). W takim przypadku producent musi we właściwy sposób ostrzec konsumentów przez potencjalnym niebezpieczeństwem. Musi wyrazić się jasno i na piśmie, żeby ostrzeżenie było zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Brak właściwego ostrzeżenia o sposobie użycia, niebezpieczeństwie i innych działań jest częstą podstawą do wniesienia pozwu o odpowiedzialność za produkt. Produkt mający inną wartość użytkową o potencjalnym ryzyku można uznać za nierozsądnie niebezpieczny jak na swoje przeznaczenie z powodu braku odpowiednich ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem.

We wszystkich sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, udokumentowanie pochodzenia produktu oraz umożliwienie inżynierom i innym biegłym szczegółowej oceny produktu i Twoich odniesionych obrażeń. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich poprzez produkt padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.