Group photo of attorneys

Rodzaje odszkodowań

 • Odszkodowania kompensacyjne
 • Odszkodowania karne
 • Odszkodowania nominalne
 • Honorarium adwokata i koszty sądowe

Odszkodowania kompensacyjne

Termin odszkodowanie kompensacyjne pochodzi od słowa “kompensować”, co znaczy “zadośćuczynić” lub “naprawić”. Ogólnie rzecz biorąc ten rodzaj odszkodowania można podzielić na dwie podkategorie – odszkodowanie faktyczne i odszkodowanie ogólne. Odszkodowanie faktyczne ma zrekompensować powodowi wydatki z własnej kieszeni lub poniesione straty finansowe. Odszkodowanie faktyczne zawiera zazwyczaj:

 • Rachunki za świadczenia lekarskie i hospitalizację w związku z odniesionymi obrażeniami;
 • Pensje utracone w czasie rehabilitacji;
 • Koszty utrzymania gospodarstwa domowego lub pomocy pielęgniarki podczas rehabilitacji, w tym kosztów za potrzebny wózek inwalidzki lub kule;
 • Koszty wynajęcia samochodu lub zastępczego środka transportu;
 • Koszty zastąpienia lub naprawy uszkodzonego mienia.

Jak już wspomniano, poszkodowani mogą wnosić skargi o wypłatę odszkodowania ogólnego, oprócz odszkodowania faktycznego. Odszkodowania ogólne zawierają rzeczy, których nie można precyzyjnie ująć w wydanych dolarach, w tym:

 • Ból i cierpienie doznane wskutek obrażeń cielesnych i urazów psychicznych;
 • Oszpecenie wynikające z obrażeń;
 • Wartość prawdopodobnych świadczeń lekarskich koniecznych do przeprowadzenia w przyszłości;
 • Wartość pensji prawdopodobnie utraconych w przyszłości;
 • Ciągłość obrażeń i wynikającego z nich bólu i cierpienia;
 • Utrata konsorcjum (korzyści ze związku partnerskiego);
 • Utrata możliwości rynkowej.

Odszkodowania karne

Oprócz odszkodowania kompensacyjnego w niektórych przypadkach może zostać przyznane odszkodowanie karne. Odszkodowanie karne nie opiera się na faktycznych odniesionych obrażeniach. Są one raczej sposobem na ukaranie oskarżonego za zamierzony czyn lub rażące zaniedbanie - zachowanie, które jest czynem na tyle godnym pogardy, że sąd cywilny jest zmuszony odstraszyć oskarżonego i innych znajdujących się w podobnych okolicznościach od popełnienia podobnych czynów w przyszłości.

Przykład: Na przykład, jeśli park rozrywki nie nadzoruje i nie naprawi uszkodzonego toru jednej z kolejek, jest świadomy problemu i związanego z nim niebezpieczeństwa, a będzie miał miejsce wypadek z ciężkimi lub śmiertelnymi obrażeniami, powód może wnieść o surowe odszkodowanie karne celem ukarania parku.

Odszkodowanie nominalne

Odszkodowanie nominalne to odszkodowanie minimalne potwierdzające błąd prawny powoda, lecz uznające brak materiału dowodzącego faktycznych obrażeń, których doznał powód. Odszkodowania nominalne to zazwyczaj małe kwoty przyznawane w przypadkach, w których nie trzeba wykazywać faktycznych obrażeń, takich jak w przypadku czynów zamierzonych.

Przykład: Jeśli zostaniesz przez kogoś popchnięty w sposób, który można uznać za atak i tym samym pobicie, ale nie odniosłeś faktycznych obrażeń cielesnych, może przysługiwać Ci minimalna kwota odszkodowania nominalnego.

Honorarium adwokata i koszty sądowe

Oprócz odszkodowania, powód który wygrał sprawę może mieć prawo do zwrotu postępowania sądowego. Koszty sądowe zawierają koszty założenia sprawy, koszty dostarczenia dokumentów sądowych, odpisy zeznań, odpisy dokumentów sądowych oraz tłumaczenia. Wygrana powoda nie zawiera przeważnie honorarium adwokata, mimo że istnieje kilka przypadków, w których reguły procesowe pozwalają powodowi na uzyskanie zwrotu honorarium adwokata i biegłych.

Te reguły procesowe wymagają kompetencji i umiejętności doświadczonych adwokatów zajmujących się obrażeniami cielesnymi. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna i jeśli zgodzimy się Ciebie reprezentować, będziemy pracować jedynie na zasadzie honorarium udziałowego, co znaczy, że otrzymamy wynagrodzenie za nasze usługi, jeśli faktycznie dojdzie do wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.