Group photo of attorneys

Rodzaje odszkodowań kompensacyjnych

  • Utrata przychodów
  • Koszty świadczeń/zabiegów lekarskich
  • Uszczerbek w mieniu
  • Ból i cierpienie
  • Uraz psychiczny/niepokój emocjonalny
  • Utrata konsorcjum
  • Utrata możliwości rynkowej

Utrata przychodów

Rekompensata przysługuje Ci, jeśli Twoje obrażenia nie pozwalają Ci na pracę powodując utratę przychodów. Na przykład, jeśli jesteś architektem krajobrazu, który nie może pracować przez tydzień z powodu skręconej kostki, przysługuje Ci odszkodowanie za utraconą tygodniową pensję. Ponadto przysługuje Ci odszkodowanie za absencję w pracy dla zabiegów lekarskich.

Jeśli obrażenia są wystarczająco poważne i nie możesz kontynuować pracy, możesz wnieść pozew o “utratę możliwości uzyskania przychodów w przyszłości”. Na przykład, jeśli pracownik budowy straci dłoń w wypadku, może wnosić o utratę przyszłych przychodów. Kancelaria Bellas & Wachowski - Attorneys at Law współpracuje z biegłymi rzeczoznawcami zawodowymi i finansowymi, którzy pomogą w wykazaniu strat odniesionych w przyszłości.

Jeśli wypadek jest śmiertelny, członek rodziny może skarżyć w imieniu zmarłego o wszelkie przychody, które ofiara mogłaby uzyskać na podstawie długości jej życia. Przyszłe przychody “obniża się” do obecnej wartości zmniejszając całość odszkodowania. Przykład: załóżmy, że zmarły w wieku 55 lat, zarabiający 50.000 dolarów rocznie, żyłby kolejne 10 lat. Szacunkowa suma wypłaty wysokości 500.000 dolarów byłaby więcej warta dzisiaj, niż 50.000 przez 10 lat, ponieważ te środki można zainwestować. Dlatego suma 500.000 dolarów zostałaby obniżona. Do obliczenia obniżki stosuje się kilka bardzo skomplikowanych formuł.

Koszty świadczeń/zabiegów lekarskich

Wysoki rachunek za świadczenia lekarskie jest niezbitym dowodem na powagę obrażeń. Koszt opieki lekarskiej jest jedną z najważniejszych elementów podczas obliczania potencjalnej wartości roszczeń. Oczywiście, im wyższe Twoje rachunki za świadczenia, tym wyższe odszkodowanie Ci przysługuje. Dodatkowo koszt przyszłych zabiegów lekarskich jest ważnym aspektem, który również trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli zabiegi lekarskie trwają latami i być może będą trwać całe życie, kwota odszkodowania zostanie znacznie zwiększona. Wykazanie kosztów przyszłych świadczeń lekarskich jest sprawą wymagającą znacznego doświadczenia w zakresie obrażeń cielesnych oraz pomocy właściwych biegłych.

Uszczerbek w mieniu

Oprócz obrażeń cielesnych przysługuje Ci rekompensata za wszelki towarzyszący uszczerbek w mieniu. Do odszkodowań za mienie zalicza się najczęściej uszkodzenia samochodu. Dodatkowo możesz otrzymać rekompensatę za utratę wartości lub koszty naprawy związanych z pojazdem oraz uszkodzone przedmioty znajdujące się w pojeździe w chwili wypadku.

Szacowanie uszczerbku w mieniu jest sztuką wymagającą usług profesjonalisty lub biegłego rzeczoznawcy. Jeśli mienie uległo całkowitemu zniszczeniu, tak że nie można z niego korzystać i nie ma ono żadnej wartości, wymiar szkód można ustalić na podstawie średniej wartości rynkowej mienia, bezpośrednio przed jego utratą. Uszczerbek w mieniu obliczany jest w oparciu o jego wartość przez wypadkiem, a nie jako wartość zastępczą.

Jeśli mienie da się naprawić, na wysokość odszkodowania składają się koszty naprawy oraz utratę użyteczności mienia dla właściciela. Jeśli koszt naprawy przekracza średnią wartość rynkową przed utratą, odszkodowanie może być ograniczone do średniej wartości rynkowej. Dodatkowo do kosztów naprawy lub wymiany plus utraty użyteczności można doliczyć utratę zysku jako część odszkodowania. Ostatecznie możesz otrzymać zwrot kosztów za wypożyczenie pojazdu lub innego zastępczego środka komunikacji, podczas naprawy Twojego samochodu.

Ból i cierpienie

Najbardziej osobistą, jak również często najtrudniejszą do udowodnienia rzeczą są ból i cierpienie, które musi znosić ofiara wypadku. W kancelarii Bellas & Wachowski - Attorneys at Law bardzo poważnie traktujemy przedstawienie tego aspektu Twoich roszczeń. Mimo, że ból odczuwasz jedynie Ty, można go udowodnić użyciem środków przeciwbólowych, częstotliwością i długością Twojej terapii, rodzajem terapii oraz czasem rehabilitacji. Adwokat z kancelarii Bellas & Wachowski - Attorneys at Law przeprowadzi wywiad z Tobą, z Twoim małżonkiem i wszystkimi innymi świadkami znającymi Twój styl życia przed wypadkiem, tak aby można go było porównać z Twoim życiem po wypadku. Ważna jest dla nas pewność, że każdy aspekt Twojego życia, który uległ zachwianiu, zostanie przedstawiony sędziom oraz podparty zeznaniami świadków i materiałem dowodowym. Utrata radości życia jest niezwykle ważną częścią Twojego pozwu o zaspokojenie roszczeń oraz wymaga uwagi i rady doświadczonych osób.

Oczywiste jest, że osoba poddana drastycznym zabiegom terapeutycznym roztrzaskanego kolana prawdopodobnie otrzyma wyższe odszkodowanie za ból i cierpienie, niż ofiara wypadku, która nie potrzebuje operacji, ani fizjoterapii. Podobnie odszkodowanie za obrażenia, których rehabilitacja trwa rok, wyniesie więcej niż trwająca dwa miesiące. W przypadkach stałych obrażeń kancelaria Bellas & Wachowski - Attorneys at Law zatrudni biegłego, który złoży zeznania na Twoją korzyść wyszczególniając ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia oraz zaproponuje stosowną kwotę odszkodowania. Stała niepełnosprawność oznacza zazwyczaj znaczny wzrost odszkodowania.

Uraz psychiczny/niepokój emocjonalny

Mimo, że uraz psychiczny i niepokój emocjonalny często mylone są z bólem i cierpieniem, nie są tym samym. Dla ofiary wypadku odczuwanie niepokoju emocjonalnego towarzyszącego fizycznemu bólowi może być zupełnie normalne. Lęk, strach, szok, smutek, cierpienie psychiczne i zażenowanie to niektóre z objawów niepokoju emocjonalnego będącego zazwyczaj wynikiem traumatycznego przeżycia.

Przykład: Załóżmy, że matka pchająca wózek z dzieckiem na chodniku, widzi że ona i jej dziecko zostaną uderzeni przez samochód i nie mogą nic zrobić. Terror, którego doświadcza przed uderzeniem uważany jest za uraz psychiczny. Różne stany nałożyły ograniczenia na to, kto może dochodzić roszczeń związanych z niepokojem emocjonalnym i w jakich okolicznościach. Granice mają zapobiec możliwemu rozprzestrzenianiu się skarg o obrażenia cielesne wyłącznie w oparciu o uraz psychiczny. W niektórych stanach ofiary dochodzące roszczeń z tytułu niepokoju emocjonalnego muszą przejść test zwany „testem strefy niebezpieczeństwa”. Posługując się powyższym przykładem matka może wnieść pozew o zaspokojenie roszczeń z tytułu urazu psychicznego, nawet jeśli nie odniosła obrażeń, ponieważ znalazła się tak blisko „strefy niebezpieczeństwa”, że mogła je odnieść. Ojciec dziecka nie może wnieść pozwu z tytułu niepokoju psychicznego, jeśli nie był obecny w miejscu wypadku lub z dala od strefy niebezpieczeństwa. W prawie stanu Illinois osoba nie może wnieść o odszkodowanie za niepokój psychiczny, jeśli znalazła się blisko miejsca wypadku, nawet na wyciągnięcie ręki, jeśli nie miała możliwości bycia świadkiem aktu zaniedbania.

Innym ograniczeniem nałożonym przez niektóre stany na skargi o niepokój psychiczny jest “reguła przejawu fizycznego” stosowana w sprawach, w których powód nie odniósł obrażeń. Na przykład, wnosisz pozew z tytułu niepokoju psychicznego, którego wynikiem są “przejawy fizyczne”, np. utrata wagi, depresja lub wrzody. Stan Illinois odrzucił ten wymóg.

Utrata konsorcjum

Poważny wypadek może być dla ofiary przyczyną długotrwałych dolegliwości i niepełnosprawności. Mimo, że te rodzaje szkód pokrywane są osobno, prawo obrażeń cielesnych pozwala poszkodowanym lub rodzinie zmarłego na dochodzenie roszczeń za „utratę konsorcjum” lub utratę miłości i towarzystwa partnerskiego wskutek wypadku. Ciężkie obrażenia i niepełnosprawność mogą na wiele sposobów wpłynąć na związek partnerski, gdyż istnieje wiele czynności romantycznych i rekreacyjnych, które małżonkowie dzielili, a co nie jest możliwe po wypadku.

Utrata konsorcjum miałaby również zastosowanie w przypadku niemożności wykonywania przez męża lub żonę czynności, na których polegał małżonek. Mimo, iż ten rodzaj odszkodowania wynosi zazwyczaj mniej niż kwota za ból i cierpienie, utrata konsorcjum może w wyjątkowych okolicznościach stanowić znaczącą częścią odszkodowania, kiedy to ofiara wypadku pozostaje sparaliżowana lub całkowicie niepełnosprawna.

Utrata możliwości rynkowej

Oprócz utraconych pensji w przeszłości i przyszłości, można dochodzić roszczeń za każdą możliwość rynkową utraconą wskutek wypadku. Ważne jest zachowanie ostrożności przedstawiając tę kwestię sędziemu. Na przykład, nie każde dziecko z powypadkową blizną na twarzy „mogło zostać gwiazdą filmową”. Taką kwestię należy przedstawić jedynie wtedy, kiedy istnieją wystarczające dowody utraconej możliwości, inaczej sędziowie odrzucą czysto teoretyczne skargi, co może zaszkodzić Twojej wiarygodności w roszczeniach z innych, bardziej namacalnych spraw.

We wszystkich sprawach dotyczących obrażeń cielesnych najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna i jeśli zgodzimy się Ciebie reprezentować, będziemy pracować jedynie na zasadzie honorarium udziałowego, co znaczy, że otrzymamy wynagrodzenie za nasze usługi, jeśli faktycznie dojdzie do wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.