Group photo of attorneys

Ochrona zapewniona przez ubezpieczenie samochodowe

Samochodowe prawo ubezpieczeniowe w Stanie Illinois wymaga od właściciela pojazdu pewnego stopnia odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie OC pozwala na wypłacenie odszkodowania osobie za szkody powstałe z Twojej winy i za które Ty ponosisz odpowiedzialność. Minimalna kwota odszkodowania wynosi 15.000 dolarów za szkodę w mieniu, 20.000 dolarów za obrażenia cielesne u jednej osoby i nie mniej niż 40.000 dolarów za obrażenia cielesne u dwóch lub więcej osób. Możesz wykupić stawkę ubezpieczenia wyższą niż minimalna, aby zabezpieczyć własny majątek przed koniecznością wypłacenia większego odszkodowania za bardziej poważne obrażenia spowodowane przez Ciebie.

Kiedy kancelaria adwokacka Bellas & Wachowski - Attorneys at Law reprezentuje osobę poszkodowaną w wypadku, pierwszą rzeczą, którą badamy jest pokrycie przez ubezpieczenie wszystkiego, co możliwe. Istnieją dwie kategorie ubezpieczenia samochodu - ubezpieczenie osób pierwszych i ubezpieczenie osób trzecich. Ubezpieczenie osób pierwszych pokrywa Ciebie i Twój majątek (koszty świadczeń lekarskich, uszkodzenia pojazdu oraz obowiązek Twojej obrony przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli zostaniesz pozwany w wyniku prowadzenia swojego pojazdu, itd.). Ubezpieczenie osób trzecich jest Twoją odpowiedzialnością wypłacenia odszkodowania za obrażenia wyrządzone innym osobom (i vice versa), czy to przez Twój samochód czy jakikolwiek inny pojazd biorący udział w wypadku. Wysokość ubezpieczenia (i jego wykluczenia) są ustalone w polisie ubezpieczeniowej. W zamian za wpłatę składki, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia rekompensatę za wystąpienie pewnych zdarzeń. Mimo, że zacytowanie zakresu ubezpieczenia i prawa ubezpieczeniowego zajęłoby kilka opasłych tomów, zamieszono poniżej streszczenie najbardziej typowych przypadków i problemów. Wśród różnych typów ubezpieczeń znajdują się następujące:

Ubezpieczenie OC

Jak już wspomniano, ubezpieczenie to jest wymagane prawnie. Część odpowiedzialności z polisy ubezpieczeniowej jest specjalnie przeznaczona do obrony i rozstrzygania sporów lub spłacania grzywien nałożonych na ubezpieczonego w procesie o zaniedbanie. Jeśli odniosłeś obrażenia wskutek zaniedbania oskarżonego, złożymy pozew o obrażenia cielesne w ramach polisy OC oskarżonego, który dopuścił się zaniedbania. Odpowiedzialność cywilna nie jest ubezpieczeniem zdrowotnym i nie jest do opłacania kosztów świadczeń lekarskich. OC służy do jednorazowego zaspokojenia roszczeń wskutek powstałych szkód. Minimalne kwoty ubezpieczenia OC wymagane prawnie w Stanie Illinois są następujące:

  • Dwadzieścia tysięcy dolarów za obrażenia cielesne lub śmierć jednej osoby w jednym wypadku;
  • Czterdzieści tysięcy dolarów za obrażenia cielesne lub śmierć dwóch lub więcej osób w jednym wypadku, nie przekraczając wyżej wymienionej granicy;
  • Piętnaście tysięcy dolarów za obrażenia lub szkody w mieniu innych uczestników wypadku.

Ubezpieczenie od świadczeń lekarskich (Med-Pay)

Wykupując ubezpieczenie samochodowe możesz chcieć zawrzeć w nim dodatkowe opcje, niż tylko OC. Jednym z rodzajów ubezpieczenia jest ubezpieczenie od świadczeń lekarskich, które nie jest prawnie wymagane w Stanie Illinois.

Ubezpieczenie od świadczeń lekarskich jest formą ubezpieczenia zdrowotnego zwanego między innymi "med-pay”, ”osobistą ochroną przed obrażeniami” ( ”personal injury protection (PIP)”) lub niekiedy „ochroną przed stratami gospodarczymi”. Ubezpieczenie pokryje obrażenia ubezpieczonego kierowcy (osoby posiadającej polisę zawierającą ubezpieczenie med-pay) oraz wszelkich pasażerów znajdujących się w ubezpieczonym pojeździe, niezależnie od winy kierowcy. Ważne jest dowiedzieć się, czy polisa ubezpieczeniowa strony, która dopuściła się zaniedbania, zawiera ubezpieczenie med-pay lub PIP poszkodowanego oskarżonego. Odszkodowanie ogranicza się do kierowcy lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, niezależnie od winy. Oskarżony musi dochodzić odszkodowania med-pay lub PIP z własnej polisy ubezpieczeniowej lub polisy pojazdu, w którym podróżował jako pasażer.

Suma ubezpieczenia med-pay ustalana jest w odniesieniu do limitu polisy na ten szczególny rodzaj ubezpieczenia, jak to określono na arkuszu informacyjnym polisy wręczonej osobie wykupującej ubezpieczenie.

Ubezpieczenie od nieubezpieczonego lub niewystarczająco ubezpieczonego kierowcy

Dwa inne rodzaje ubezpieczenia, które możesz (i powinieneś) wykupić, to ubezpieczenie od nieubezpieczonego i niewystarczająco ubezpieczonego kierowcy. Te ubezpieczenia chronią Cię przed nieostrożnymi oskarżonymi nie posiadającymi OC lub mającymi minimalne ubezpieczenie, które nie pozwoli na pełną rekompensatę Twoich szkód. Jeśli brałeś udział w wypadku z nieubezpieczoną, lecz nieostrożną osobą, wnieślibyśmy pozew w ramach Twojego własnego ubezpieczenia od nieubezpieczonego kierowcy. Twój własny ubezpieczyciel musiałby wtedy zapłacić odszkodowanie w ramach polisy, którą wykupiłeś.

Jeśli sprawca wypadku ma ubezpieczenie OC, lecz jego limit ubezpieczenia wynosi mniej, niż ubezpieczenie od nieubezpieczonego kierowcy w Twojej polisie, możemy wnieść dodatkowy pozew o odszkodowanie za nieubezpieczonego kierowcę w ramach Twojej polisy, zakładając że Twoje odszkodowanie przekroczy limit ubezpieczenia OC drugiej strony. W tym rodzaju odszkodowania wykształcił się skomplikowany aparat prawny i aby otrzymać maksymalne odszkodowanie, ważne jest doświadczenie adwokata znającego się na jego niuansach.

Ubezpieczenie od kolizji

Ubezpieczenie od kolizji jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które pokryje naprawę lub wymianę Twojego pojazdu po wypadku, niezależnie od winy. Jest to inny rodzaj ubezpieczenia od wspomnianego wyżej ubezpieczenia do odpowiedzialności za mienie. Niewinna ofiara wypadku może wnieść pozew o odszkodowanie za szkody w mieniu w ramach własnego ubezpieczenia od kolizji lub w ramach ubezpieczenia oskarżonego od odpowiedzialności za szkody w mieniu. Twoje ubezpieczenie od kolizji przeważnie zawiera część podlegającą odliczeniu, podczas kiedy ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody w mieniu takiej części nie ma. W sprawie wypadku drogowego, kiedy roszczenia zostały zaspokojone z ubezpieczenia od kolizji, ubezpieczyciel, który zrekompensował roszczenia, może wnieść pozew przeciwko ubezpieczycielowi od odpowiedzialności za szkody w mieniu o wypłaconą sumę dla oskarżonego. Ten proces nazywa się subrogacją i nie ma wpływu na Twoje odszkodowanie.

We wszystkich wypadkach drogowych najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą wypadku drogowego, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.