Group photo of attorneys

Jak się Zachować w Razie Wypadku Samochodowego?

Pobierz Naszą Ulotkę

 1. Wypadki się zdarzają
  Nawet najlepsi kierowcy mogą uczestniczyć w wypadku samochodowym. Dlatego wszyscy powinniśmy wiedzieć, jakie czynności należy podjąć, aby ratować życie, zdrowie, własność osobistą i zabezpieczyć prawa osób uczestniczących w wypadku. Oto kroki jakie należy podjąć w razie wypadku, w którym uczestniczy inny pojazd lub przechodzień albo tylko Twój samochód z co najmniej jednym pasażerem.
 2. Zatrzymaj swój samochód
  Nigdy nie opuszczaj miejsca wypadku, nawet jeśli kolizja wydaje się nieszkodliwa. Prawo zobowiązuje cię do zatrzymania twojego samochodu w miejscu wypadku lub tak blisko, jak jest to możliwe.
  Wymagane jest więc, abyś pozostał tam do czasu zebrania niezbędnych informacji. Ustaw słupki drogowe lub inne elementy ostrzegawcze tak, aby ostrzec inne zbliżające się pojazdy i pozwolić im na ominięcie miejsca wypadku. Poproś kogoś, by wezwał policję, a w przypadku obrażeń, również karetkę pogotowia. Przygotuj koce dla rannych i tych którzy są w szoku powypadkowym, a następnie poproś kogoś o opiekę nad nimi.
 3. Udziel pomocy poszkodowanym
  Prawo stanu Illinois wymaga, aby każda osoba uczestnicząca w wypadku natychmiast udzieliła pomocy osobom, którym taka pomoc wydaje się potrzebna. Jeśli ktokolwiek odniósł obrażenia, należy wezwać lekarza lub karetkę pogotowia. Do czasu przybycia pomocy zrób wszystko co możesz, aby pomóc poszkodowanym, ale bądź bardzo ostrożny. Nie powinieneś udzielać pierwszej pomocy możesz bowiem pogorszyć sytuację zamiast pomóc poszkodowanym. Nie należy zakładać, że brak zewnętrznych urazów świadczy rzeczywiście o braku obrażeń.
 4. Zawiadom policję
  Pozwól więc policji przejąć kontrolę nad sytuacją. Policjanci są w stanie opanować każdą sytuację i przeprowadzić dochodzenie przyczyn wypadku. Raport z przeprowadzonego dochodzenia może być pomocny do wniesienia sprawy do sądu. Prawo wymaga, aby osoby uczestniczące w wypadku zawiadomiły możliwie najszybciej lokalny posterunek policji lub szeryfa powiatu czy też policję stanową, jeśli wypadek wydarzył się poza granicami miasta. Jeśli policja nie przeprowadzi dochodzenia, prawo wymaga, aby kierowca pojazdu uczestniczącego w wypadku, w wyniku którego nastąpił zgon, urazy cielesne lub zniszczenie mienia na sumę powyżej $250, sporządził pisemny raport z wypadku. Powinien on być sporządzony w ciągu 10 dni od wypadku.
 5. Obowiązek udzielania informacji
  Prawo stanu Illinois zobowiązuje kierowcę uczestniczącego w jakimkolwiek wypadku samochodowym do podania innym uczestnikom wypadku następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, numeru rejestracyjnego samochodu oraz imienia i nazwiska właściciela pojazdu. Na żądanie innej osoby uczestniczącej w wypadku kierowca ma obowiązek okazać swoje prawo jazdy. Opuszczenie miejsca wypadku bez udzielenia powyższych informacji może spowodować wszczęcie postępowania karnego.
  Jeśli wypadek, w którym uczestniczysz, ma charakter potrącenia innego samochodu i nie możesz znaleźć jego właściciela lub kierowcy, masz obowiązek pozostawienia w widocznym miejscu notatki z imieniem i nazwiskiem kierowcy i właściciela Twojego samochodu oraz z adresem i numerem rejestracyjnym. Następnie należy zawiadomić posterunek policji i sporządzić pisemny raport wypadku.
  Najlepszą taktyką postępowania w razie wypadku samochodowego jest ograniczenie się do podania włącznie informacji wymaganych przez prawo. Nie spekuluj na temat przyczyn wypadku ani winy, nawet jeśli się do niej poczuwasz. Czas na złożenie wyjaśnień przyjdzie później. Masz prawo do konsultacji z adwokatem przed złożeniem tego rodzaju oświadczeń.
 6. Zbierz potrzebne informacje
  Ty również jesteś uprawniony do uzyskania informacji od pozostałych osób biorących udział w wypadku. Skorzystaj z tego uprawnienia. Jeśli zauważysz na drodze ślady opon, odłamki lub inne przedmioty, powinieneś zmierzyć je. Tego rodzaju przezorność może okazać się bezcenna, jeżeli postępowanie sądowe okaże się niezbędne.
 7. Odwiedź lekarza
  Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia lub pasażerów twojego pojazdu, natychmiast udaj się do swojego lekarza lub na badania na najbliższe pogotowie. Opisz dokładnie lekarzowi, w jaki sposób doszło do wypadku i typ obrażeń odniesionych w jego wyniku. Zastosuj się bardzo dokładnie do wszystkich jego wskazań.
 8. Skonsultuj się z kancelarią adwokacką Peter C. Wachowski
  Zabezpieczymy Twoje prawa i doradzimy Ci. Możemy zebrać oświadczenia od świadków wypadku, gdy są one wciąż świeże w pamięci i podjąć wiele działań prowadzących do ujawnienia prawdy. Powinieneś również rozważyć potrzebę spotkania się z nami, zanim udzielisz jakichkolwiek informacji lub podpiszesz jakiekolwiek dokumenty medyczne, wyrazisz zgodę na odszkodowanie, czy przyznasz się do winy. Powinieneś poznać przysługujące ci prawa zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję dotyczącą wypadku. Twoja kompania ubezpieczeniowa będzie zawsze reprezentowana przez wyszkolonych pracowników wyceniających szkody lub przez adwokatów.
 9. Aresztowanie
  Otrzymanie mandatu jest traktowane jak aresztowanie, nawet jeśli nie zabrano cię na posterunek policji. Areszt, twój lub drugiej strony, niekoniecznie oznacza odpowiedzialność lub winę za spowodowanie wypadku. Niemniej jednak złożenie oświadczenia o winie lub podpisanie mandatu i przyjęcie winy może być traktowane jako przyznanie się do niej.
  Dlatego też warto zasięgnąć naszej opinii, zanim zdecydujesz się przyznać lub nie przyznać do winy.
 10. Zawiadom natychmiast swoją firmę ubezpieczeniową
  Brak powiadomienia swojej firmy ubezpieczeniowej o zaistniałym wypadku może spowodować przykre następstwa w postaci odmowy pokrycia strat przez firmę ubezpieczeniową. Aby tego uniknąć, należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim agentem ubezpieczeniowym lub osobą wyceniającą szkody oraz dostarczyć jej wszystkie niezbędne i wymagane informacje.
 11. Dowód ubezpieczenia
  Zgodnie z prawem stanu Illinois, nikt nie może prowadzić samochodu zarejestrowanego w tym stanie i na jakiejkolwiek drodze tego stanu bez ważnego dowodu ubezpieczenia od skutków wypadku samochodowego. Brak takiego dowodu może spowodować zawieszenie prawa jazdy lub zawieszenie ważności rejestracji twojego samochodu.
 12. Szkody
  Jeżeli twój samochód ulegnie uszkodzeniu, nie będziesz mógł pracować, odniesiesz jakiekolwiek obrażenia cielesne lub doznasz innych strat, możesz być uprawniony do odszkodowania ze swojej kompanii ubezpieczeniowej od drugiej strony uczestniczącej w wypadku. Wypłata odszkodowania jest w takiej sytuacji prawnym rozwiązaniem mającym na celu przywrócenie osobie poszkodowanej stanu sprzed wypadku. Możesz być uprawniony do odszkodowania z następujących powodów:

  1) obrażenia ciała;
  2)bólu i cierpienia
  3)inwalidztwa
  4)wydatków medycznych spowodowanych wypadkiem
  5)utraty dochodu za okres niezdolności do pracy
  6)uszkodzeń twojego samochodu i innej własności.

Uwaga Dodatkowa

Broszura została wydana w celach informacyjnych, a nie poradnictwa. Jest ona oparta na przepisach prawnych, obowiązujących w chwili obecnej w stanie Illinois i dotyczących praw i obowiązków obywateli. Stwierdzenia tu zawarte są bardzo ogólne i istnieje możliwość, że w niektórych sytuacjach wykładnia prawa może być inna lub będą miały zastosowanie inne, nie uwzględnione tutaj przepisy prawne. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości powinieneś zwrócić się do adwokata