Group photo of attorneys

Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania


  • Rodzaj obrażeń;
  • Zakres odpowiedzialności oskarżonego;
  • Zaniedbanie porównawcze;
  • Wiarygodność powoda i oskarżonego;
  • Wiek powoda;
  • Zeznania świadków.
Rodzaj obrażeń

Oczywistym faktem jest, że najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na wysokość odszkodowania jest rodzaj odniesionych obrażeń. Im poważniejsze obrażenia, tym wyższa wartość skargi. Jeśli masz drobny uraz tkanki, taki jak uraz szyi lub naciągnięty mięsień, nie otrzymasz tak wysokiego odszkodowania, jak ktoś z poważniejszymi obrażeniami typu zerwanie więzadeł, złamanie i uszkodzenie nerwu. Obrażenia takie, jak uraz szyi i bóle pleców znane są jako urazy tkanki, ponieważ biorą w nich udział mięśnie. Mimo, że taki stan potrafi być bolesny, zazwyczaj nie jest ciągły. Co więcej, możliwość wykrycia takiego stanu w drodze badań lekarskich jest ograniczona, podczas kiedy zerwanie więzadeł i uszkodzenia kości są łatwo dostrzegalne na zdjęciach rentgenowskich. Poważne obrażenia wykrywalne poprzez badania lekarskie zazwyczaj otrzymują znacznie wyższe odszkodowania. Jeśli posiadasz dokumentację medyczną, która udowodni Twoją szkodę, zazwyczaj otrzymasz wyższe odszkodowanie.

Dodatkowo znaczny wpływ na wysokość odszkodowania mają konieczny zakres rehabilitacji oraz stopień ciągłości obrażeń. Okoliczności wymagające zabiegów chirurgicznych i intensywnej terapii są o wiele bardziej znaczącym materiałem dowodowym, niż obrażenia leczone bez konieczności interwencji lekarskiej.

Zakres odpowiedzialności oskarżonego

Jak wspomniano w naszych materiałach o zaniedbaniu, jeśli oskarżony jest w 100% winien spowodowania wypadku, kwota odszkodowania w pełni pokryje wartość przedstawionych roszczeń. Odszkodowanie nie zostanie zmniejszone, jeśli oskarżony nie zostanie uznany w pełni winnym. Na przykład, jeśli jesteś pasażerem śpiącym w samochodzie, który zostaje uderzony przez pojazd prowadzony przez pijanego kierowcę, nie jesteś winien swoich obrażeń, podczas kiedy oskarżony ponosi całkowitą winę. Jedyną kwestią na rozprawie będzie zazwyczaj wartość Twoich obrażeń. Jeśli jednak zostaniesz w jakikolwiek sposób oskarżony o współwinę w wypadku z udziałem oskarżonego, Twoje odszkodowanie może ulec obniżeniu. W kancelarii Bellas & Wachowski - Attorneys at Law z pełnym zaangażowaniem sprawdzimy każdy pozew, w którym ponosisz współwinę, tam gdzie to konieczne. Korzystając z naszego doświadczenia oraz usług biegłych rekonstruktorów wypadków i śledczych skupimy się na udowodnieniu winy oskarżonego w taki sposób, aby uzyskać dla Ciebie możliwie jak najwyższe odszkodowanie i najłagodniejszy wyrok.

Zaniedbanie porównawcze

Jeśli powoda uzna się winnym spowodowania wypadku, nie oznacza to jego całkowitej przegranej. W Stanie Illinois zaniedbania porównawczego używa się do obliczania stopnia zaniedbania powoda oraz żeby odpowiednio obniżyć kwotę odszkodowania. Stan Illinois przestrzega “ograniczonej” normy zaniedbania porównawczego. Aby otrzymać odszkodowanie, wina powoda nie może wynosić więcej niż 50 procent.

Przykład: Załóżmy, że sąd przyznał Ci 100.000 dolarów odszkodowania po upadku ze schodów, jednak uważa Cię za winnego w 30 procentach, ponieważ nie trzymałeś się poręczy. Po zastosowaniu zaniedbania porównawczego przysługiwałoby Ci 70.000 dolarów – 100.000 minus 30 procent.

W powyższym przykładzie sędzia lub zespół sędziowski ustala stopień zaniedbania każdej ze stron i przypisuje jej odsetek całkowitej poniesionej szkody. Ten proces nazywa się “zaniedbaniem porównawczym” i jest metodą, według której przyznaje się odszkodowania w Illinois. W “czystym” zaniedbaniu porównawczym odszkodowanie przyznane powodowi zostanie wprost proporcjonalnie pomniejszone o odsetek winy powoda, niezależnie od proporcji. Na przykład, jeśli w 30 procentach ponosisz winę w wypadku, przysługuje Ci 70 procent odszkodowania. Jesli ponosisz 70 procent winy, przysługuje Ci jedynie 30 procent odszkodowania. Wszystkie inne strony ponoszące rzekomą winę będą musiały wypłacić Ci 30% Twojego całkowitego odszkodowania, w podziale na przypisany im stopień winy. Stan Illinois przestrzega “ograniczonej” normy zaniedbania porównawczego. Aby otrzymać odszkodowanie, wina powoda nie może wynosić więcej niż 50 procent. Jeśli powód ponosi więcej niż 50 procent odpowiedzialności, lecz nadal jest częściowo winien, odszkodowanie zostanie dopasowane do procentowego udziału winy powoda, a zaniedbanie i roszczenia powoda odpowiednio obniżone. Jeśli uznano Cię odpowiedzialnym w 51 procentach, nie przysługuje Ci żadne odszkodowanie.

Wiarygodność powoda i oskarżonego

Czy sędziowie lub firma ubezpieczeniowa uznają Twoje roszczenia za wiarygodne i mające wartość lub nie, będzie miało silny wpływ na Twoją sprawę. Czy potrafisz dokładnie opisać wydarzenia? Czy potrafisz szczegółowo i przekonująco opisać własne obrażenia? Czy jesteś inteligentny i dobrze się wysławiasz? Czy byłbyś dla siebie samego dobrym świadkiem?

Pojęcie opisujące te niematerialne czynniki to „przemawianie do sądu”. Pamiętaj, że członkowie zespołu sędziowskiego będą oceniać Ciebie i oskarżonego oraz że ich opinia zaważy na ich decyzji, czy przyznać Ci odszkodowanie, a jeśli tak, jak dużo. Ważne jest, żeby wszystkim pozwom, które wnosisz, towarzyszył materiał dowodowy, inaczej szybko stracisz wiarygodność w oczach sądu.

Wiarygodność i postrzeganie oskarżonego będzie również miało wpływ na kwotę, którą otrzymasz. Jeśli oskarżonym w sprawie wypadku samochodowego jest dwudziestolatek prowadzący samochód sportowy, prawdopodobne jest, że sędziowie nie spojrzą na niego przychylnie. Może to powodowi pomóc w sprawach, w których oskarżony odmawia przyznania się do winy. Jeśli uda się zdemaskować "słabe punkty" w wersji oskarżonego, zaszkodzi to jego wiarygodności, co w rezultacie będzie oznaczało wyższe odszkodowanie dla powoda.

Wiek powoda

Wiek odgrywa decydującą rolę w ustaleniu wartości jego roszczeń, zwłaszcza kiedy chodzi o stałe obrażenia. Jeśli jesteś dwudziestoletnią kobietą, która straciła nogę w wypadku, sąd przyzna wyższe odszkodowanie niż osiemdziesięciolatce z tym samym urazem. Podstawą takiej decyzji jest to, że młodsza kobieta ma przed sobą więcej życia w bólu i cierpieniu, utratę radości życia, utratę przychodów oraz uraz psychiczny, niż starsza kobieta.

Zeznania świadków

Wiarygodność świadków również oddziałuje na wysokość odszkodowania. Odnosi się to nie tylko do samych świadków wypadku, których zeznania mogą wpłynąć na udowodnienie winy, lecz również do świadków, których wzywa się do złożenia zeznań o Twoich szkodach. Pomocni są wiarygodni świadkowie, którzy potrafią jasno opisać przed sądem Twój stan przed wypadkiem, celem unaocznienia zmian po wypadku. Dodatkowo biegli świadkowie często odgrywają decydującą rolę dla wyniku procesu o roszczenia z tytułu obrażeń cielesnych. W sprawach z „pojedynkującymi się biegłymi” wykształcenie i doświadczenie Twojego biegłego jest decydujące w kwestii wpłynięcia na decyzję sędziów.

We wszystkich sprawach dotyczących obrażeń cielesnych najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz założenie sprawy o zaspokojenie roszczeń przed upłynięciem terminu narzuconego przez statut ograniczeń czasowych. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą obrażeń cielesnych, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numer 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.