Group photo of attorneys

Ciężar dowodu

Ciężar dowodu we wszystkich roszczeniach z tytułu zaniedbania, w tym roszczenia z wypadków samochodowych, spoczywa na powodzie. To znaczy, że powód musi na rozprawie najpierw okazać dowody, z których badający stan faktyczny (sędzia lub zespół sędziowski) mogą wywnioskować, że oskarżony wykazał się niedbałością, że jego zaniedbanie było powodem wypadku oraz że obrażenia powoda można przyczynowo powiązać z wypadkiem. Norma narzucona powodom w sprawach cywilnych, w tym w sprawach wypadków samochodowych, nazywa się normą „przewagi dowodów”. Jest znacznie mniej restrykcyjna niż norma “dowodu ponad uzasadnioną wątpliwość”. Norma „przewagi dowodów” znaczy, że materiał dowodowy przedstawiony przez powodów musi być bliżej prawdy niż nieprawdy. W skrócie oznacza to, że materiał dowodowy powoda musi przekonać badających stan faktyczny bardziej niż w połowie (50%), że rzekome fakty przedstawione przez powoda są prawdziwe.

Można to zilustrować na przykładzie wagi sprawiedliwości. Jeśli materiał dowodowy jednej ze stron położy się na jednej szali, a materiał drugiej strony na innej szali, najmniejsze przechylenie się wagi na korzyść strony obarczonej ciężarem dowodu oznacza jej zwycięstwo w danej kwestii. Jeśli waga jest w stanie równowagi, stronie obarczonej ciężarem dowodu w tej kwestii nie udało się podtrzymać ciężaru dowodu. Każda ze stron obarczona ciężarem dowodu w danej kwestii, musi aby wygrać podtrzymać go w oparciu o „przewagę dowodów”.

Obrażenia toksyczne

Obrażeniami toksycznymi określa się w prawie szkodę powstałą w wyniku kontaktu ze szkodliwymi substancjami chemicznymi i biologicznymi przez przyjęcie doustne, wdychanie, kontakt skórny lub wchłonięcie przez skórę. Obrażenia toksyczne wywoływane są między innymi przez farbę ołowiową (powoduje uszkodzenia mózgu, zwłaszcza u dzieci), azbest (powoduje raka płuc, restrykcyjne choroby płuc), pestycydy (powodują zaburzenia rozwoju u płodów), grzyby toksyczne (wywołują różne objawy), pola elektro-magnetyczne pochodzące od linii elektrycznych lub większości urządzeń użytkowych (przypuszczalna przyczyna raka) oraz odpady toksyczne (powodują białaczkę i inne dolegliwości).

Substancje toksyczne ujęte są w Ustawie o Nadzorze nad Substancjami Toksycznymi (Toxic Substances Control Act (TSCA)). TSCA ratyfikowano w 1976 roku, aby dać EPA możliwość śledzenia 75.000 chemikaliów przemysłowych produkowanych lub wwożonych obecnie w Stanach Zjednoczonych. EPA wielokrotnie bada te chemikalia i może wymagać raportów lub testów tych substancji, które stanowią niebezpieczeństwo dla środowiska i życia ludzkiego. EPA może zakazać produkcji lub importu substancji stanowiących niebezpieczeństwo. Pomimo wysiłków rządu w ochronie zdrowia obywateli, każdego dnia miliony osób mają kontakt substancjami toksycznymi w domu, w pracy, na urlopie.

Z powodu specyfiki wypadków spowodowanych substancjami toksycznymi i długiego utajonego okresu choroby, wiele roszczeń wnoszonych jest w wiele lat po tym, kiedy poszkodowani odkryli, że byli wystawieni na szkodliwe działanie tych substancji. Kontakt z substancjami toksycznymi ma w szczególności miejsce u pracowników przemysłu, którzy przez długi czas mieli kontakt z toksynami. Toksyny są szczególnie szkodliwe dla dzieci, które ogólnie są bardziej podatne na ich działanie. Prawdopodobieństwo kontaktu dzieci ze szkodliwymi toksynami może wynikać z form zabawy i innych ogólnych zachowań. Toksyny zazwyczaj rzadko mają wpływ na tylko jedną osobę, w szczególności w przypadku skażenia środowiska. Bardzo często zdarzają się roszczenia grupowe składane przez osoby, które wystawione na działanie szkodliwych substancji wskutek tego samego zajścia (na przykład, radioaktywny wyciek w elektrowni jądrowej) lub wykonywania tego samego zawodu (na przykład, powtarzający się kontakt ze środkami czyszczącymi w przemyśle produkującym te środki), domagają się odszkodowania za powstałe szkody zdrowotne. Wynikiem tego roszczenia za obrażenia toksyczne często przybierają formę skarg zbiorowych.

Istnieje wiele teorii prawnych, w tym zaniedbanie, odpowiedzialność za nieruchomość, naruszenie warunków gwarancji, wprowadzenie w błąd i surowa odpowiedzialność za produkt, które wszystkie wykorzystywane są do ustanowienia odpowiedzialności. Jednak udowodnienie, że osoba odniosła obrażenia wskutek działania substancji toksycznej wymaga ciężkiej pracy i doświadczenia.

We wszystkich sprawach dotyczących obrażeń toksycznych najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dowodów, zbadanie zajścia oraz umożliwienie lekarzom i innym biegłym na szczegółową ocenę odniesionych obrażeń. Jeśli ktoś wśród Twoich bliskich padł ofiarą substancji toksycznej, zadzwoń do kancelarii prawnej Bellas & Wachowski - Attorneys at Law pod numerem 847.823.9039 lub KLIKNIJ TUTAJ, ABY SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. Wstępna porada prawna jest bezpłatna i jeśli zgodzimy się Ciebie reprezentować, będziemy pracować jedynie na zasadzie honorarium udziałowego, co znaczy, że otrzymamy wynagrodzenie za nasze usługi, jeśli faktycznie dojdzie do wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów. Nie zwlekaj! Jeśli masz uzasadnione roszczenia i przysługuje Ci odszkodowanie za odniesione obrażenia, wnieś pozew zanim upłynie termin narzucony przez statut ograniczeń czasowych.