Group photo of attorneys

Badania porażenia mózgowego

Metropolitan Atlanta Developmental Disabilities Study

Miejskie Badania Upośledzeń Rozwojowych w Atlancie (Metropolitan Atlanta Developmental Disabilities Study (MADDS)) były pierwszymi w Stanach Zjednoczonych badaniami upośledzenia słuchowego, upośledzenia wzrokowego i padaczki wśród dzieci wieku szkolnego.

Badania kontrolne dzieci z wadami rozwojowymi

Badania kontrolne zawierają obserwację i przesłuchiwanie młodych dorosłych (wraz z chorymi na porażenie mózgowe), którzy jako 10-latkowie, byli badani przez Miejskie Badania Upośledzeń Rozwojowych w Atlancie. Celem obecnych badań jest oszacowanie śmiertelności i przyczyn śmierci w grupie od 10 do 20 roku życia oraz scharakteryzowanie pozostałych żyjących w kwestii stanu zdrowia, warunków życia, integracji społecznej, zatrudnienia, jakości życia, korzystania z usług oraz niezależności.

Badania rozwoju noworodków

Badania rozwoju noworodków (The Infant Development Study (IDS)) to badania kontrolne przypadku pozornego efektu obronnego kontaktu z siarczanem magnezu w okresie prenatalnym z ryzykiem porażenia mózgowego u noworodków z małą wagą ciała.

Długotrwałe badania nad rozwojem dziecka (CHILD Study)

Długotrwałe badania nad rozwojem dziecka (CHILD Study) są ciągłymi badaniami kontrolnymi przypadku, w których pozyskuje się dokładne informacje o stanie prenatalnym i okołoporodowym oraz o podejrzewanych czynnikach ryzyka wybranych wad wśród dzieci badanych przez Miejski Program Obserwacji Upośledzeń Rozwojowych w Atlancie (Metropolitan Atlanta Developmental Disabilities Surveillance Program (MADDSP)).